◊ สำนักปลัดเทศบาล ◊

›  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ›  มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
›   คู่มือปฏิบัติงานประชุมสภาท้องถิ่น   ›  มาตรฐานป้องกันและระงับอัคคีภัย
›  คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ   ›  แนวทางการลงโทษทางวินัย
›  คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร   ›  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ›  คู่มือการร้องเรียนการทุจริต   ›  จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมให้รักษาวินัย

 

◊ กองคลัง ◊

 › ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    › พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 › พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561    


◊ กองช่าง ◊

›  มาตรฐานการควบคุมอาคาร  

›  มาตรฐานระบบน้ำ

›  มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ    


◊ กองสาธารณสุขฯ ◊
 

 ›  มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ♦ งานสวัสดิดารสังคม ♦
›  มาตรฐานการคุมครองผู้บริโภค
›  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
›  มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
 ›  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 ›  มาตรฐานการตลาด
 ›  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 ›  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 ›  มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
 ›  มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
 ›  มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
 ›  มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
 
 ›  มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
 
 ›  มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
 

 

◊ กองการศึกษาฯ ◊

›  มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท  
›  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
›  มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
›  มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
›  มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
›  มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
›  มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม    

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

243570
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
249
486
2911
237377
8000
16224
243570

Your IP: 162.158.166.68
2021-04-17 10:08