สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

************************

สภาพทั่วไป ประวัติความเป็นมา

       เดิมสุขาภิบาลหนองบัวระเหว ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532   ตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว มีพื้นที่ 13  ตารางกิโลเมตร จำนวน  8  หมู่บ้าน และต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลหนองบัวระเหว เป็นเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม พ.ศ.2542   ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116  ตอนที่ 9  ก. มีพื้นที่  27.89  ตารางกิโลเมตร  จำนวน  8  ชุมชน    ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546  ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหว หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้ไม่ถึง  150,000   บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนย้อนหลัง  3  ปี และ มีจำนวนประชากรไม่ถึง  2,000  คน ให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหว รวมกับ อบต. หรือเทศบาลที่มีอยู่ใกล้เคียงสภาตำบลหนองบัวระเหว จึงได้มีประชามติกับราษฎรในชุมชน และที่ประชุมมีมติให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหวรวมกับเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2546  โดยสภาตำบลหนองบัวระเหว มีพื้นที่ 10  ตารางกิโลเมตร จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปากค่ายช่องแมว

        ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 9  ถนนเทศบาล 4  ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่  37.89  ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร  5,852  คน  คิดความหนาแน่นของจำนวนประชากรต่อพื้นที่ทั้งหมด เป็น  155  คน ต่อ 1  ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอณาเขต

เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 9  ถนนเทศบาล  4  ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีถนนเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ - ภาคกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด   23,681  ไร่

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลโคกสะอาด

ทิศใต้             ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ลำน้ำชี เทศบาลตำบลตลาดแร้ง  อ.บ้านเขว้า

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก  และ  เทศบาลตำบลโคกสะอาด

ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มด้านทิศเหนือทิศตะวันตกและตอนกลางของตำบล ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นพื้นที่เชิงเขาสูง ๆ ต่ำ ๆมีลักษณะเป็นลูกคลื่นพื้นที่มีหินโผล่และลูกรังจำนวนมาก

สภาพภูมิอากาศ

         สภาพโดยทั่วไปจัดอยู่ในภูมิอากาศแบบเมืองร้อนเฉพาะฤดู เนื่องจากพื้นที่มีเทือกเขาล้อมรอบลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป จึงร้อนจัดในเดือนเมษายน อากาศหนาจัดในเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม และมีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายนของทุกปี

ฤดูร้อน     เริ่มจากเดือนภุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน

ฤดูฝน      เริ่มจากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน

ฤดูหนาว  เริ่มจากเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

เขตการปกครอง

จำนวนครัวเรือน / จำนวนประชากร ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว มีจำนวน   9   หมู่บ้าน    คือ

หมู่   1    บ้านหนองบัวระเหว       

หมู่   2    บ้านปากค่ายช่องแมว   

หมู่   3    บ้านหนองโจด               

หมู่   4    บ้านหัวหนอง                 

หมู่   5    บ้านพนังเสื่อ                 

หมู่   6    บ้านหนองบัวระเหว      

หมู่   7    บ้านโนนหญ้านาง        

หมู่   8    บ้านหนองบัวระเหว    

หมู่   9    บ้านหนองบัวระเหว      

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1930251
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2186
3998
16697
1876068
112687
84880
1930251

Your IP: 108.162.226.3
2024-07-25 22:25